hoạt động Tin hoạt động chung

01/08/2017

Nam đủ 35 năm, nữ đủ 30 năm đóng BHXH mới hưởng lương hưu mức tối đa.

Từ 2018, để đạt được tỷ lệ % hưởng lương hưu ở mức tối đa là 75% thì lao động nữ phải có thời gian đóng BHXH đủ 30 năm; kể từ năm 2022 trở đi, lao động nam phải có thời gian đóng BHXH đủ 35 năm.