hoạt động Trung tâm

06/03/2018

Điều chuyển trái luật

Trong 1 năm, người lao động bị chuyển việc 3 lần, bị hạ bậc lương, từ nhân viên phòng kế toán xuống giữ xe mà không hiểu vì sao...