Văn bản Văn bản pháp luật

STT

Ký hiệu văn bản

Tóm tắt

Ngày ban hành

 

1

Bộ luật số 145/2019/QH14

Bộ luật Lao động 2019

20/11/2019

2

Luật số 10/2012/QH13

Bộ luật Lao động 2012

18/06/2012

3

Luật số 58/2010/QH12

Luật Viên chức

15/11/2010

4

Luật số 58/2014/QH13

Luật Bảo hiểm Xã hội

20/11/2014

5

Luật số 38/2013/QH13

Luật Việc làm

16/11/2013

6

Luật số 84/2015/QH13

Luật An toàn, Vệ sinh lao động

25/06/2015

7

Nghị định số 153/2016/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

14/11/2016

8

Nghị định số 85/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ

01/10/2015

9

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động 2012

12/01/2015

10

Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND

Phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của người sử dụng lao động từ 10 người lao động trở lên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09/05/2016