Văn bản Văn bản pháp luật

STT

Ký hiệu văn bản

Tóm tắt

Ngày ban hành

 

11

Thông tư số 59/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

29/12/2015

12

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH & trợ cấp hàng tháng

30/06/2017

13

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP

Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

27/07/2017

14

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

01/09/2017

15

Nghị định số 141/2017/NĐ-CP - Hiệu lực 25/01/2018

Lương tối thiểu vùng 2018 đối với NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

07/12/2017

16

Luật số 11/2017/QH14

Luật Trợ giúp pháp lý

26/12/2017

17

Nghị định số 144/2017/NĐ-CP - Hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

26/12/2017